فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات لفظ عمومی است كه بر طیفی از كاربردهای كامپیوتر و متعلقات آن برای تسهیل زندگی روزمره دلالت دارد، همچنین با تمام جوانب مدیریت داده ها و پردازش آنها ارتباط دارد. در سازمانهای بزرگ، معمولاً واحد كامپیوتر، با نام واحد IT شناخته می شود.

لفظ دیگر در این زمینه IS است كه به مفهوم سیستم های اطلاعاتی می باشد و یا MIS كه مدیریت خدمات اطلاعاتی است. کسانی که با کامیپوتر کار می کنند معمولا از شغل خود در بخش IT یاد می کنند.

 


منبع شرکت پوینده دهکده جهانی