سامانه (Terminal) های مجازی (Dumb) و با هوش (Intelligent) چیستند؟

یک سامانهٔ هوشمند (Intelligent Terminal) همان PC است، که از امکانات رایانه استفاده میکند. یعنی مثلا با پردازشگر تمام محاسبات لازم را در خود رایانه انجام می دهد. اما یک سامانه مجازی (Dumb Terminal) حداقل امکانات لازم، فقط برای وصل شدن به یک Mainframe قدرتمند را دارد و آنگاه تمام پردازشهای مورد نیاز ترمینال مجازی، در Mainframe انجام می شود.

 

 

 

 

 


منبع شرکت پوینده دهکده جهانی