Super Computer چيست؟

Super Computer ها رایانه هایی با قدرت غیر قابل تصور هستند. چندین میلیون پردازش و محاسبه را در ثانیه می توانند انجام دهند و معمولاً در آزمایشگاه های تحقیقاتی، برای پردازش روال هایی كه محاسبه آنها توسط بشر سالها طول می كشد، به كار می روند و آن ها این وظایف طولانی و پیچیده را در چند ثانیه انجام می دهند.

یك Super Computer برای رویارویی با قهرمان شطرنج جهان بكار گرفته شد. آنها همچنین به لحاظ توانایی برجسته ای كه در انجام تجزیه و تحلیل ها دارند در كاربردهایی مثل پی شبینی وضع هوا هم بكار می روند.

 


منبع شرکت پوینده دهکده جهانی